Kvalitet märks på flera sätt

Att vara en av marknadens starkaste aktörer kräver ett ständigt kvalitetstänk. Det gäller inte bara att våra produkter och tjänster ska vara felfria. För oss är kvalitet också att leverera i rätt tid och att lyssna på såväl kunder som samarbetspartners. På KMV gör vi allt detta och lite till. Kontinuerligt kvalitetsarbete och stora investeringar gör att vi kan möta marknadens krav på att vara en långsiktig och komplett partner.

Certifikat

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015
Certifikat ISO 9001:2015
Certifikat ISO 14001:2015

Kvalitetspolicy

– Alla anställda medverkar i kvalitetsarbetet. Vårt agerande, våra tjänster och produkter ska ha en sådan kvalitet att våra kunder alltid känner förtroende för oss som leverantör.
– Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt uppfylla kunders krav.
– Vi ska arbeta med ständiga förbättningar och lära oss av våra misstag, detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av nya förbättringsmål.
– Allt arbete vi utför i företagets namn ska vara ett bevis på vår duglighet och en rekommendation till fortsatt förtroende.
– Genom återkommande uppföljningar blir vi medvetna om att kunders krav och förväntningar innehålls.

Miljöpolicy

- Vi arbetar för att värna om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.
Detta gör vi genom att:
– Öka kunskapen och miljömedvetandet hos alla anställda.
– Följa lagar och förordningar samt se dessa som ett minimikrav för nivån på vårt miljöarbete.
– Ställa relevanta miljökrav på leverantörer av varor och tjänster.
– Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar.

Hållbarhet

Vi strävar efter att vår verksamhet ska bedrivas med hållbar utveckling långsiktigt.

Ekologisk hållbarhet

Minskad mängd avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas.
Minskad energianvändning.
Lägre klimatutsläpp från energianvändning och transporter.
Följa det lagrum som finns.

Social hållbarhet

Hög kompetensutveckling.
Säker och hälsosam arbetsmiljö.
Respekt för individen.
Mångfald och jämlikhet.
Uppförandekod för medarbetare och leverantörer.

Ekonomisk hållbarhet

Motarbeta korruption.
Lönsamma och resurseffektiva affärer.